Prijava in sklenitev zakonske ali partnerske zveze na matičnem uradu


NAVODILA


Osebi, ki nameravata skleniti zakonsko zvezo, se prijavita matičarju upravne enote, na območju katere je kraj, kjer želita skleniti zakonsko zvezo. Ob prijavi navedeta podatke o pričah (prisotni morata biti 2 priči, od 1. 1. 2018 pa je možna tudi civilna poroka brez prič). Osebi, ki želita skleniti zakonsko zvezo, pri prijavi matičarju predložita: • izpiske iz rojstne knjige in • potrdilo oziroma obvestilo o državljanstvu (osebni dokument), če teh podatkov ni mogoče ugotoviti na podlagi uradnih evidenc.


Še več informacij izvesta v našem Poročnem informatorju, ki ga brezplačno prejmeta ob nakupu Poročne beležnice

V: Na kateri upravni enoti je potrebno prijaviti sklenitev zakonske zveze ? O: Bodoča zakonca se prijavita pri tisti upravni enoti, kjer nameravata skleniti zakonsko zvezo.

V: Ali je možna rezervacija termina poroke prej kot tri mesece pred poroko? O: Pravilnik o sklepanju zakonske zveze in ponovitvi slovesnosti ob jubileju zakonske zveze določa, da se vloga za sklenitev zakonske zveze zunaj uradnih prostorov in/ali zunaj uradnega časa vloži najmanj 30 dni pred nameravano sklenitvijo zakonske zveze. Za prijavo sklenitve zakonske zveze v uradnih prostorih in v uradnem času pa navedeni pravilnik roka ne določa. Vnaprejšnja rezervacija termina za sklenitev zakonske zveze pa pravno ni urejena.

V: Kakšne podatke/dokumente moram imeti s seboj, če želim prijaviti poroko? O: Potrebno je imeti s sabo osebni dokument s fotografijo (osebna izkaznica, potni lsit) zaradi identifikacije osebe, ostale dokumente pridobi upravna enota po uradni dolžnosti.

V: Ali je lahko oče moja poročna priča? O: Priča pri sklepanju zakonske zveze je lahko oseba, ki je poslovno sposobna. Drugih pogojev oziroma omejitev Družinski zakonik ne določa.

Če v Sloveniji sklepate zakonsko zvezo s tujcem, mora ta predložiti naslednje dokumente, ki ne smejo biti starejši od 6 mesecev (ne velja za potni list): • izpisek iz rojstne matične knjige, • potrdilo, da o samskem stanu, • potrdilo, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze v tujini (če ga država izdaja), • dokaz o državljanstvu (potna listina).Tuje javne listine lahko uporabljate v Sloveniji, če jih najprej overite v državi izvora, nato pa v Republiki Sloveniji še na ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu. Overitev listin pa ni potrebna: • med državami podpisnicami Haaške konvencije o ukinitvi potrebe po legalizaciji tujih javnih listin zadostuje overitev s pečatom »APOSTILLE«, • med državami, ki imajo z Republiko Slovenijo sklenjene bilateralne (dvostranske) sporazume o vzajemnem priznavanju listin brez overitev • za izpiske iz matičnih knjig, izdane na večjezičnih obrazcih na podlagi Dunajske in Pariške konvencije.

Povzeto po: https://e-uprava.gov.si/podrocja/druzina-otroci-zakonska-zveza/zakonska-zveza/sklenitev-zakonske-zveze-v-sloveniji.html

Vse te informacije najdete tudi v naši Poročni beležnici. www.porocnabeleznica.com

ana@porocnabeleznica.com

040 842 712 (od 9. - 16. ure)

Ana Črešnik s.p., Trbonje 3, 2371 Trbonje, Slovenia

© Poročna beležnica